Netlawyers_MainPic משרד עורכי דין
Netlawyers_MainPic משרד עורכי דין
פנייה לייעוץ אישידיני נחלות: איך למנות בן ממשיך במשק חקלאי?

בעלי נחלה חקלאית במושבים יכולים להחליט כי אחד מילדיהם יקבל את הזכויות שלהם במשק בעתיד. העברת הזכויות מכונה "בן ממשיך". נוסף על כך, ניתן למנות נכד של בעל משק חקלאי.

על פי קביעתה של רשות מקרקעי ישראל אי אפשר למנות במינוי רשמי למעלה מצאצא אחד בתור בן ממשיך, כאשר המטרה של הקביעה היא למנוע מצב בו הנחלה תפוצל לחלקים שונים.

תוכן עניינים

אופן המינוי של הבן הממשיך מושפע מסוג הסכם החכירה בו נעשה שימוש במושב החקלאי המסוים, כאשר הסכם זה מגדיר את השותפים המחזיקים בזכויות בקרקע. ההסכם עשוי להיחתם באופן ישיר בין חבר האגודה החקלאית השיתופית ובין רשות מקרקעי ישראל או להיות הסכם דו צדדי בין האגודה החקלאית ובין רשות מקרקעי ישראל.

כמו כן, יכול ההסכם להיות הסכם משולש ולהיחתם בין הסוכנות היהודית, האגודה החקלאית ורשות מקרקעי ישראל.

פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

כיצד ממונה בן ממשיך במשק חקלאי?

במקרים בהם מדובר על מושב חקלאי והסכם החכירה נעשה עם רשות מקרקעי ישראל והסוכנות היהודית, על המחזיקים בנחלה לחתום על התחייבות ומסמך אשר מצהירים מיהו הבן הממשיך הנבחר. בנוסף, על הבן לחתום על המסמכים ועל כך שהוא מסכים להיות בן ממשיך במשק החקלאי.

לאחר אימות המסמכים יש להעבירם לאגודה החקלאית וזו שולחת אותם אל הסוכנות היהודית לצורך אישור בצירוף המלצה על המינוי של הבן הממשיך. לאחר שהסוכנות היהודית מאשרת, נרשמת ברשות מקרקעי ישראל התחייבות של בעלי הנחלה.

במקרים בהם הסכם החכירה דו צדדי ומתקיים בין האגודה השיתופית ורשות מקרקעי ישראל, צריכים בעלי הנחלה לפנות אל האגודה ולהודיע על מינוי של בן ממשיך במשק. לאחר מכן הבן יתקבל בתור חבר באגודה השיתופית וימונה כבן ממשיך באישורה של האסיפה הכללית.

האם אפשר להעביר את זכויות הנחלה בירושה? ומה בנוגע לבן או בת הזוג של הבן הממשיך? האם יש להם זכויות בנחלה?

אפשר להעביר את זכויות הנחלה בירושה. ניתן לעשות זאת במצבים בהם לא מונה בן ממשיך מבעוד מועד ובעלי הנחלה נפטרו. במקרים אלו יבוצע מינוי הבן הממשיך בהתאם להוראות חוק הירושה, לפיו כאשר ישנם מספר יורשים ואין ביניהם הסכמה לגבי מינוי הבן הממשיך והפיצויים שיקבלו שאר היורשים, תעבור סמכות ההחלטה אל בית המשפט בהתאם למקרה ונסיבותיו.

נוסף על כך, לאחר מינוי בן ממשיך, רשאים בת זוגו או בן זוגו לקבל זכויות במשק החקלאי, זאת לפי חזקת השיתוף.

*האמור בתוכן המקצועי של אתר Netlawyers אינו בגדר המלצה משפטית, אינו תחליף לחות דעת משפטית או ייעוץ. המבקש לעשות שימוש בתוכן האתר, עושה כן באחריותו בלבד.

לייעוץ ראשוני חייג 077-8054051 (זמינות 24 שעות)
פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

מידע חשוב נוסף