Netlawyers_MainPic משרד עורכי דין
Netlawyers_MainPic משרד עורכי דין
פנייה לייעוץ אישיהמטרות של תמ"א 38 כפי שמופיעות בתכנית

המונח תמ"א 38 מוכר לכל מי שגר בבניין משותף אשר נבנה לפני שנות ה-80 של המאה הקודמת. תכנית זו נקראת "תכנית מתאר ארצית לחיזוק מבנים קיימים בפני רעידות אדמה", והיא תקפה לגבי חלקים גדולים באוכלוסייה.

התכנית הצליחה לשנות במידה מסוימת את מערכת היחסים בין דיירים, קבלנים ורשויות מקומיות. המניע העיקרי של העברת התכנית הוא כמובן חיזוק המבנים והגנה על התושבים, אך מתחת לפני השטח מעורבים גורמים רבים אשר מנסים למצות את הפוטנציאל הכלכלי הטמון בה. אך מה עומד בבסיס החוק, אילו מטרות ניתן לזהות באופן ספציפי בתוך התכנית ומהו התחום והתוחלת שלה? מענה על שאלות אלו יכול לעזור בצורה משמעותית למי שמעוניין לבצע תמ"א 38 או לפקח אחר פרויקטים קיימים של בנייה ושיפוץ.

המטרות של תמ"א 38 כפי שמופיעות בתכנית

פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

קביעת הסדרים תכנוניים

המטרה הראשונה של תמ"א 38 היא לקבוע הסדרים תכנוניים כחלק ממכלול רחב של הסדרים כלכליים, חוקיים ואחרים. הסדרים אלו נועדו למען שיפור מבנים וחיזוקם, בעיקר לצורך עמידות בפני רעידות אדמה. המיקום הייחודי של ישראל והשילוב בין המבנה הטופוגרפי, הגיאוגרפי ושיטות הבנייה הישנות מעודדות את הנושא של תמ"א 38 ומחייבות התייחסות ממשלתית גורפת. בנוסף, מטרה נוספת של התכנית היא לקבוע הנחיות מסודרות לחיזוק מבנים קיימים על מנת לשפר את עמידותם בפני רעידות אדמה, אך תוך כדי המהלך גם להצליח לזהות ולאפיין את סוגי המבנים שיש לחזק.

איך מעודדים את ביצוע חיזוק המבנים?

מטרה אחרת של התכנית היא לעודד את ביצוע חיזוק המבנים. כאן למעשה טמון החידוש של תכנית המתאר הארצית: עידוד חיזוק המבנים תלוי בתוספות בנייה. עידוד זה הוא תוצאה של קביעת הסדרים תכנוניים שיאפשרו מתן היתרי בנייה לשינויים במבנה, כמו גם קביעת תנאים למימוש התוספות שיותרו בגין חיזוק המבנים. שינוי שנכנס לחוק קובע כי מטרה נוספת של התכנית היא לקבוע הסדרים תכנוניים להריסת מבנה קיים, אשר נדרש בו חיזוק, לצורך הקמה שלו מחדש. עוד תיקון מציין כי קיימת מטרה לקבוע הסדרים תכנוניים לתוספת זכויות בנייה במגרש אחר כנגד חיזוק מבנה. לבסוף, התיקון האחרון המופיע נכון להיות מציין מטרה נוספת של תמ"א 38: קביעת הנחיות לביצוע בקרה הנדסית על בקשה להיתר הכוללת חיזוק בפני רעידות אדמה.

על אילו בניינים חלה התכנית ומה המשמעות שלה?

כל המטרות המופיעות לעיל מצליחות להבהיר את ההיגיון מאחורי תכנית המתאר הארצית הקרויה תמ"א 38. יש לזכות כי מבחינת תחולה ותחום, התכנית חלה על פי החוק על כל שטחי המדינה ללא יוצא מן הכלל. היא חלה קודם כל על מבנים קיימים אשר הוצא היתר לבנייתם לפני תאריך ה-1 בינואר 1980, למעט מבנים אשר מחזיקים בתו תקן ת"י 413. התכנית חלה גם על מבנים קיימים שניתן היתר לבנייתם לאחר המועד האמור, אך נקבע על ידי מהנדס כי הם לא נבנו על פי התקן הדרוש. עם זאת, התכנית לא חלה על מבנים המיועדים להריסה על פי תכנית או צו סופי של בית המשפט. ההוראות של החוק כפי שמובאות כאן חלות על מבנים אשר לאחר הקמתם נעשו בהם תוספות בנייה, כל עוד תוספות אלו לא עומדות כאמור בתו תקן ת"י 413. לסיום, יש לציין כי תמ"א 38 כוללת 15 עמודים ושני נספחים – הדגמת פתרונות חיזוק ונוהל ביצוע בקרה הנדסית. מומלץ להתייעץ עם עורכי דין, מתווכים, מומחי נדל"ן וגורמים מקצועיים נוספים לפני שמבצעים תהליכים מורכבים מן הסוג הזה.

*האמור בתוכן המקצועי של אתר Netlawyers אינו בגדר המלצה משפטית, אינו תחליף לחות דעת משפטית או ייעוץ. המבקש לעשות שימוש בתוכן האתר, עושה כן באחריותו בלבד.

לייעוץ ראשוני חייג 077-8054051 (זמינות 24 שעות)
פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

מידע חשוב נוסף