Netlawyers_MainPic משרד עורכי דין
Netlawyers_MainPic משרד עורכי דין
פנייה לייעוץ אישי  מה לעשות במקרה של הפרת חוזה עבודה

  מה לעשות במקרה של הפרת חוזה עבודה

  תוכן עניינים

  מהי הפרת חוזה עבודה

  הפרת חוזה עבודה היא מעשה או מחדל, שבוצע על-ידי מי מבעלי החוזה, ואותה פעולה אינה עולה בקנה אחד עם התנאים המהווים חלק מחוזה העבודה בין הצדדים. זאת אומרת, שהפרת החוזה יכולה להיות הדדית, מצד המעסיק או העובד.

  דוגמאות להפרת חוזה מצד המעסיק

  • תשלום חלקי או אי תשלום של הזכויות הסוציאליות שהחוק מחייב מעסיק לשלם לעובד.
  • עובד שהועסק לתקופה קצובה ופוטר בטרם המועד שנקבע בחוזה לסיומו.
  • שינוי בתנאי ההעסקה של העובד שיש בו הרעה משמעותית בתנאי העבודה.

   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

   דוגמאות להפרת חוזה מצד העובד

   • נזק שגרם העובד לציוד של המעסיק כתוצאה מרשלנות של העובד ובניגוד להוראות חוזה העבודה.
   • עובד שהעביר מידע וסודות מסחריים הנוגעים לעניינים שונים הקשורים לחברה ולתיקי לקוחות, לצדדים שלישיים.
   • העובד נמנע מלגלות למעסיקו עובדה שהיא מהותית לקיום בתום לב של חוזה העבודה.

   מה עושים במקרה של הפרת חוזה עבודה

   הפרת חוזה עבודה מביאה בדרך כלל לשיפוי כספי של הצד הנפגע. אך כאשר העובד הוא המפר, יש לבחון את הנסיבות כדי לקבוע אם אותה הפרה תגרור חיוב בפיצוי, ובאיזו מידה.

   בידי התובע (העובד או המעסיק) הבחירה האם לבסס את תביעתו על עילת תביעה חוזית, או שמא על עילת תביעה נזיקית:

   עילה חוזית– חוזה עבודה ככל חוזה אחר כפוף לדיני החוזים. פיצוי בגין עילה חוזית צופה פני עתיד ומטרתו להביא את הנפגע לאותו מצב בו היה אילו בוצע החוזה. כאשר מדובר בתביעה שעילתה הפרת חוזה עבודה העובד יכול לתבוע גם פיצוי על נזק לא ממוני (נזק נפשי) הסמכות הייחודית ליתן סעדים בגין הפרת חוזה עבודה כאשר הצדדים המתדיינים הם עובד ומעסיק נתונה לבית הדין לעבודה

   עילה נזיקית – פיצוי הנובע מעילה נזיקית צופה פני עבר ומטרתו להשיב את הנפגע למצבו הקודם לפני הפרת החוזה. עילת נזיקין מבוססת לעתים קרובות על טענה לקיומה של רשלנות אשר גרמה לתובע נזק.

   כאשר מדובר בתביעה שעילתה הפרת חוזה עבודה העובד יכול לתבוע גם פיצוי על נזק לא ממוני

   הסעדים במקרה של הפרת חוזה עבודה

   הפרת חוזה עבודה גוררת, בדרך כלל, שיפוי כספי של הצד הניזוק. הכלל הוא, כי במקרה של הפרת חוזה עבודה או הסכם קיבוצי הסעד המקובל הוא פיצויים. אולם, נפסק כי לכלל זה חריגים וכי לבית-הדין שיקול-דעת האם לאיין את הפיטורים ולהחזיר, במקרים הראויים, עובד למקום עבודתו. יודגש, רק במקרים חריגים ביותר, יסכים בית הדין לכפות על הצדדים את המשך יחסי העבודה ביניהם.

   האם מותר לפטר עובד בשל העובדה שהגיש תביעה נגד מעסיקו

   חד משמעית לא. מעסיק שפיטר עובד מכיוון שעמד על זכויותיו, פועל באופן שנוגד את החוק.

   יש אפשר לעובד לפעול למימוש זכויותיו בלי חשש ופחד שמא יפוטר. בית המשפט הדגיש כי פיטורי עובד בשל פנייתו לבית הדין לבירור מחלוקות שנתגלעו בינו לבין מעסיקו פסולים מעיקרם, והינם בגדר פיטורים שלא כדין, שכן הם מותירים את העובד בלא מגן.

   באשר לתביעה הנוגעת לשכר העובד, ישנה הוראה ספציפית בחוק הגנת השכר שאוסרת על מעסיק לפטר עובד שהגיש תביעה על שכר מולן או על אי קבלת פיצויי הלנת שכר.

   משפוטר עובד לאחר הגשת תביעה לבית הדין מוטל הנטל על המעסיק להוכיח כי פיטוריו לא נעשו בשל הגשת התביעה.

   *האמור בתוכן המקצועי של אתר Netlawyers אינו בגדר המלצה משפטית, אינו תחליף לחות דעת משפטית או ייעוץ. המבקש לעשות שימוש בתוכן האתר, עושה כן באחריותו בלבד.

   לייעוץ ראשוני חייג 077-8054051 (זמינות 24 שעות)
   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

    מידע חשוב נוסף